UITTREKSEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL  1 – Algemeen

Dit huishoudelijk reglement stelt die bepalingen vast, omtrent het beheer en de organisatie van de vereniging, die niet in de statuten van de vereniging staan vermeld. Het is overeenkomstig art. 14 van deze statuten opgesteld.

ARTIKEL 3 – Aanmelding en toelating leden

Jeugdleden en seniorenleden kunnen worden toegelaten na inlevering van een aanmeldingsformulier als bedoeld in bijlage 1 van dit reglement bij de leider of de penningmeester. De toelating geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Kleuters hebben een proefperiode van één maand, waarvan de eerste twee lessen gratis. De vereniging kan een lid weigeren als deze:

  • Eerder geroyeerd is geweest
  • Achterstallige contributie heeft van een vorig lidmaatschap

ARTIKEL 4 – Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

  1. door overlijden van het lid,
  2. door opzegging door het lid
  3. door opzegging namens de vereniging
  4. door ontzetting (royement)

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. Schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie is vereist. De opzegging van het lidmaatschap door het lid moet plaats vinden voor 1 augustus, waarbij het lidmaatschap eindigt per 1 augustus of voor 1 januari waarbij het lidmaatschap per 1 januari is beëindigd. Opzeggen tussentijds is niet mogelijk. De jaarbijdrage van het lidmaatschap de K.N.G.U. (bondscontributie) is ten alle tijden verschuldigd. Er is geen recht op reductie ten gevolge van calamiteiten.

Wijzigingen in de persoonlijke gegevens (adreswijziging, bankrekeningnummers, etc.) moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie.

Namens het bestuur,

Frouke Slager-Hijma

e-mail: bestuurturnlusthallum@gmail.com